ޕެރިހުގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ޕެރިހަކީ ލޯތްބާއި ފެޝަނާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ސިޓީއެވެ. އަދި ރޮށި، ކްރޮއިސަންޓް އަދި މާވެއިލެކްސްގެ ސިޓީވެސް މެއެވެ. މި ސިޓީގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ތާޒާ އަދި މީރު ބޭކްޑް ސާމާނު ލިބޭ 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޭކަރީ ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ޕެރިހުގައި އުޅޭއިރު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަންވީ ކޮން ބޭކަރީއަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާތަކާއި ރިވިއުތަކާއި އެވޯޑްތަކަށް ބިނާކޮށް ޕެރިހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ލިސްޓު މިއޮތީ.

1. ލެ ގްރެނިއަރ à Pain

ޕެރިހުގައި މި ބޭކަރީގައި ގިނަ ބްރާންޗްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ހަނދާން ނައްތައިނުލެވޭ އެއް ބްރާންޗަކީ މޮންޓްމާޓްރޭ ކައިރީގައި ހުންނަ ބޭކަރީއެކެވެ. މިތަނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަރ އެންޑް ޕޭސްޓްރީ ޝެފެއް ކަމަށްވާ މިޝޭލް ގަލޮޔަރ، ޕެރިހުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ބެގުއެޓް ބޭކް ކުރެއެވެ. އޭނާ ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ގްރޭންޑް ޕްރިކްސް ޑި ލާ ބަގުއެޓް ހާސިލްކޮށް، އެލީސީ ޕެލަސްއަށް ރޮށި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ޝަރަފު ވެސް ލިބިފަ އެވެ. ބެގުއެޓްގެ އިތުރުން ޓާޓްލެޓް، ބްރިއޯޗް ނުވަތަ ކްރޮއިސެންޓް ފަދަ މީރު ޕޭސްޓްރީތައް ވެސް ޓްރައި ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ.

Advertising

އެޑްރެސް: 38 ރޫ ޑެސް އަބްބޭސް، 75018 ޕެރިސް
ހުޅުވޭ ގަޑި: ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:30 - ރޭގަނޑު 8:00 އަށް.

2. À la Flûte Gana

މި ބޭކަރީ ހުންނަނީ 20 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގައި، ޕެރޭ ލަޗައިސް ގަބުރުސްތާނު ކައިރީގަ އެވެ. މިއީ އޭގެ ބަގުއެޓްގެ ސިއްރު ރެސިޕީއެއް ޖީލުތަކަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ކުރީގެ މާސްޓާ ބޭކަރެއް ކަމަށްވާ ބާނާޑް ގަނަޗައުޑްގެ ތިން އަންހެން ދަރިން މިހާރު އެ ވިޔަފާރި ހިންގަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް މިތަނުގެ ބަގުއެޓަކީ ކްރިސްޕީ އަދި އެރޯމެޓިކް އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ތައުރީފުކުރާ އާމަންޑް ކްރޮއިސެންޓް ވެސް ޓްރައި ކުރަން ވާނެ އެވެ.

Address: 226 rue des Pyréées, 75020 Paris
ހުޅުވޭ ގަޑި: އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:30 - ރޭގަނޑު 8:00 އަށް.

3. ޑޫ ޕެއިން އެޓް ޑެސް އިޑީސް

މި ބޭކަރީ އަކީ 2002 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ބޭކަރީއެއް ނަމަވެސް ޕެރިހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ބޭކަރީގެ ގޮތުގައި މި ބޭކަރީ ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފު ފަންނުވެރިކަމާއި ގުދުރަތީ މާއްދާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެނީ އެތަނުގެ ވެރިޔާ އަދި ބޭކަރ ކްރިސްޓޮފް ވަސިއުރެވެ. އޭނާ ބޭނުންކުރަނީ ރެޑީމޭޑް ފުށް ނުވަތަ ޔީސްޓް ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަނީ އަމިއްލައަށެވެ. ނަތީޖާއަކީ ކްލެސިކް އަދި އޮރިޖިނަލް ވެސް އެކްސެޕްޝަނަލް ބްރެޑްސް އާއި ވިއެނޯއިސަރީޒް އެވެ. މިސާލަކަށް މިތަނުގައި ޗޮކްލެޓް ޕިސްތާޗިއޯ އެސްކިމޯ ނުވަތަ އެޕަލް ސިނަމަން އެސްކިމޯ އެއް ޓްރައި ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ.

އެޑްރެސް: 34 ރޫ ޔެވްސް ޓޫޑިކް، 75010 ޕެރިސް
ހުޅުވޭ ގަޑި: ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:45 - ރޭގަނޑު 8:00 އަށް.

Köstliches Baguette so wie es die Topbäckereien in Paris verkaufen.