ރޯމްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ރޯމްގައި އުޅޭނަމަ އަދި ތާޒާ ރޮށި، މީރު ކޭކު ނުވަތަ ކްރިސްޕީ ޕިއްޒާގެ މޫޑުގައި އުޅޭނަމަ، ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެ ސިޓީގެ ގިނަ ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބޭކަރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ވާނެ އެވެ. މިތަނުން ތިބާގެ ރަހަތައް އުފާކޮށްދޭނެ އާދައިގެ އިޓަލީގެ ސްޕެޝަލިޓީތައް ފެންނާނެއެވެ. އިޚްތިޔާރު ކުރަން ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ރޯމްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ އެންމެ މަތީ ލިސްޓެއް މިވަނީ އެކުލަވައިލާފައެވެ.

1. މޯޑީ ސޭންޑްވިކްހައުސް: މޮންޓީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މި ކުޑަ ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާ މާއްދާތަކާއި ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ރޮށި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު ސޭންޑްވިޗްތަކަށެވެ. ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބްރެޑް، ކޯލްޑް ކަޓް، ޗީޒް އަދި ސޯސް ފަދަ ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކޮށް އަމިއްލަ ސޭންޑްވިޗް ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެ ބައިތަކަކީ ދީލަތި އަދި އަގުތައް ވެސް އިންސާފުވެރި ބައިތަކެކެވެ. އަވަސް އަދި މީރު ނާސްތާއަކަށް ވަރަށް ކަމުދާ ތަނެކެވެ.

2. ޕެނޭ ޕަނޭ ވިނޯ އާރް ވިނޯ: ޓްރަސްޓެވޭވާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މި ކޮޒީ ބިސްޓްރޯގައި ހަމައެކަނި ވައިން އާއި އެޕެރިޓިފްސް ހޮވުމުގެ އިތުރުން ތާޒާ ބްރެޑް، ފޯކަސިއާ، ކްރޮއިސެންޓްސް އަދި އެހެނިހެން ގުޑީސް ހިމެނޭ މޮޅު ބޭކަރީއެއް ވެސް ލިބެ އެވެ. ކޮލިޓީ ވަރަށް ރަނގަޅު، މާހައުލު ވެސް ހުރީ ހިތްހަމަޖެހި، ރަހުމަތްތެރިކޮށެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަށް ނުވަތަ އެޕެރިޓިވޯއަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަނެކެވެ.

Advertising

3- އެންޓިކޯ ފޯނޯ ރޮސިއޯލީ: ރޯމްގެ މެދުގައި ހުންނަ މި ތާރީހީ ބޭކަރީ އަކީ 1824 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ބޭކަރީއެއް ކަމަށާއި މިއީ އެ ސިޓީގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބޭކަރީއެކެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ޓްރެޑިޝަނަލް ރެސިޕީތަކާ އެއްގޮތަށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ބްރެޑް، ޕޭސްޓްރީ، ކޭކް އަދި ޕިއްޒާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ޕިއްޒާ ބިއަންކާ އަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު އަދި ގިނަ ފަހަރަށް މޯޓަޑެލާ އިން ފުރިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ބޭކަރީ އަކީ އަބަދުވެސް ބިޒީ ކޮށް ހުންނަ ބޭކަރީއެއް ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ކިޔޫގައި ތިބެން ޖެހެ އެވެ.

4. ބިސްކޮޓިފިސިއޯ އިނޮސެންޓީ: ޓްރެސްތޭވާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ މި ހިތްގައިމު ޕޭސްޓްރީ ފިހާރައަކީ މީރު ދަތްއަޅާ މީހުންނަށް ސުވަރުގެއެކެވެ. 1929 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މީރު ބިސްކޯދު، ބިސްކޯދު، ކެންޓުޗީ އަދި އެހެނިހެން މީރުތަކެތި މިތަނުގައި ހަދާފައިވާއިރު، ރީތި ޑިސްޕްލޭ ކޭސްގައި އެކަމަށް ތައުރީފު ކުރެވޭނެ އެވެ. ސިލެކްޝަން ވަރަށް ބޮޑު، ކޮލިޓީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. އަމިއްލަ ކޮތަޅުތައް އެއްކޮށް ލައިގެން ނުވަތަ ރަހުމަތްތެރި ވެރިންގެ ލަފާ ހޯދޭނެ އެވެ.

5. ލެ ލެވެއިން ރޯމާ: ޕްރާތީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ މި ރީތި ބޭކަރީއަކީ ފަރަންސޭސި ޕޭސްޓްރީތަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ކަމަށާއި ކްރޮއިސެންޓްސް، ބެގުއެޓްސް، ބްރިއޯޗް، މެކަރޮން އަދި އެހެނިހެން ކެއުންތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މި އުފެއްދުންތަކަކީ ތާޒާ، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ސައްހަ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. މި ބޭކަރީގައި ރަނގަޅު ކޮފީއެއް ނުވަތަ ކޮފީއަކާއެކު ޕޭސްޓްރީގެ އުފަލުގައި ތިބެވޭނެ ހިތްގައިމު ސީޓިން އޭރިއާއެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.

Köstliche Torte so wie es die bei den besten Bäckereien in Rom zu kaufen gibt.