ބްރެޑް ބޭކިންގެ ތާރީޚެވެ.

ބްރެޑް ބޭކިންއަކީ ޒަމާންވީ ތަހުޒީބުތަކުގެ ދިގު އަދި މުއްސަނދި ތާރީޚެކެވެ. މީލާދީން 2500 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިޞްރުގެ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަ އަވަންތައް ބޭނުންކުރީ ރޮށި އަދި ޕޭސްޓްރީ ތައްޓެއް ހެދުމަށެވެ. މި ކުރީ ކޮޅުގެ އަވަންތަކަކީ އެތެރޭގައި އަލިފާން ގަނޑެއް ހުރި އާދައިގެ މަށީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންތަކަކަށްވެފައި ރޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ކެއްކުމަށް ހޫނު އަލިފާންގަނޑުމަތީގައެވެ.

ބެކިން ރޯމަން އެމްޕަޔަރާއެކު އިތުރަށް ފެތުރިގެން ދިޔައީ ރޯމަނުން އެމީހުންގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޮށި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑެތި ޕަބްލިކް ބޭކަރީތައް ހެދުމުންނެވެ. މި ބޭކަރީތަކުގައި ރޮށި ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ލަކުޑިން އަޅާފައި ހުންނަ އަވަންތަކުގައި ކަމަށާއި ފުށް، ފެން އަދި ބައެއް ފަހަރު ކިރު ނުވަތަ ޑިންގީން ހަދާފައި ހުންނަ ރޮށިތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މެދުޒަމާނުގައި ރޮށި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ މޮނަސްޓްރީތަކުގައި، ރޮށި އުފެއްދުމަކީ ޞަދަޤާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީއެވެ. އަދި ބޭކަރުން ރޮށި ހަދަން ރައީ އާއި އޯޓްސް ފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ބޭނުންކުރަން ފެށި އެވެ.

Advertising

19 ވަނަ ގަރުނާއި 20 ވަނަ ގަރުނުގައި ކޮމާޝަލް ޔީސްޓް، ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި މެކޭނިޒޭޝަން ތައާރަފްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރެޑް ބޭކިންއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެ އެވެ. މި ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން ބްރެޑް މާސްކޮށް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެ، ސޭންޑްވިޗް ބްރެޑް އަދި ޕްރީ ކަޓް ބްރެޑް ފަދަ އާ ބާވަތްތަކުގެ ބްރެޑް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.

މިއަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ސަގާފަތްތަކެއްގައި ބްރެޑަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އުފައްދަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ކުދި އާޓިޒަން ބޭކަރީތަކުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ވިޔަފާރީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ހަމައަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ރޮށި އުފައްދައެވެ.

1 ވަނަ ގަރުނުގައި ބްރެޑް ބޭކިންގެ ތާރީޚެވެ.

ބްރެޑް ބޭކިންއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުން އަންނަ ސަގާފަތެއް ކަމަށާއި، 1 ވަނަ ގަރުނަކީ ވެސް އެއާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. މީލާދީން 1 ވަނަ ޤަރުނުގައި ރޮށީގެ ބާވަތްތަކަކީ ރޯމަން އެމްޕަޔަރގައި މައިގަނޑު ކާނާއަކަށްވެފައި، އެކި ފަންތީގެ މީހުން މިކާނާ ބޭނުންކުރެއެވެ. ރޯމަނުން ލަކުޑިން އަޅާފައިވާ އަވަންތަކުގައި ރޮށި ބަހައްޓައި، އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރޮށި ހެދުމަށް ޓަކައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރޮށި ތައްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ހުއިފިލަނޑާ، ބާލީ އަދި މިލެޓް ފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރިއެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި ރޮށި ހަދަނީ ފުށް، ފެން އަދި ބައެއް ފަހަރު ކިރު ނުވަތަ ޑިންގީންނެވެ. ފުށް ކޮށާލުމަށްފަހު އަވަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރޮށިތަކަކަށް ހަދާފައި ހުއްޓެވެ. ރޯމަނުން ވަނީ އެމީހުންގެ ރޮށި ރަހަކުރުމަށް ތަފާތު ޓެކްނިކްތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

ރޮށްޓަކީ ހަމައެކަނި މައިގަނޑު ކާނާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޯމަނުގެ މުޖުތަމައުގައި އިޖުތިމާއީ އަދި ސަގާފީ ގޮތުން ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެއްޗެކެވެ. ރޮށި ގިނަފަހަރަށް ދީފައި، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. ހަގީގަތުގައި "ބްރެޑް" (ޕަނިސް) ގެ ރޯމަން ލަފުޒަކީ ވެސް ފައިސާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރި ލަފުޒެކެވެ.

ބްރެޑް ބޭކިން އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދި ބަދަލުވެފައިވާ ކާނާއަކަށް ވާއިރު، މިއަދު މިއީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ސަގާފަތްތަކެއްގައި މައިގަނޑު ކާނާއެކެވެ.

"Köstliches

ޗައިނާގައި ބްރެޑް ބޭކިންގެ ތާރީޚެވެ.

ބްރެޑް އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ޗައިނާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބާވަތެއް ކަމަށާއި ޗައިނާގައި ބްރެޑް ބޭކިންގެ ތާރީހަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަނޑޫ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 2000 އަހަރު ކުރިން މެދުއޭޝިއާއިން ޗައިނާއަށް ހުއިފިލަނޑާ ތައާރަފްކޮށް، ވަރަށް އަވަހަށް ރޮށި އަދި އެހެނިހެން ބޭކްޑް މުދާ އުފެއްދުމަށް މަގުބޫލު ކާނާއަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.

ކުރީގެ ޗައިނާގައި ރޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ލަކުޑިން އުކާލާ އަވަންތަކުގައި ކަމަށާއި އާންމުގޮތެއްގައި ހަނޑޫ ފުށް، ފެން އަދި ބައެއް ފަހަރު ކިރު ނުވަތަ ޑިންގީން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ކުކުޅު ކޮޅު ކޮށާލުމަށްފަހު، ރައުންޑް ރޮށި ނުވަތަ ދިގު ބަޑި ފަދަ ތަފާތު ސިފަތަކަކަށް ހެދުމަށް ފަހު އަވަންގައި ބޭކްކޮށްފައި ހުއްޓެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ޗައިނާގައި ބްރެޑް ބޭކިން ވަނީ ކުރިއަރާ، ބަދަލުވެފަ އެވެ. 19 ވަނަ ގަރުނާއި 20 ވަނަ ގަރުނުގައި ކޮމާޝަލް ޔީސްޓް އަދި މެކޭނިޒޭޝަން ތައާރަފްކުރުމުން ޗައިނާގައި ބްރެޑް އުފެއްދުމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރޮށި އުފައްދައި އާ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔަ އެވެ.

މިއަދު ރޮށްޓަކީ ޗައިނާގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކާނާއެއް ކަމަށާއި އެކި ވައްތަރުގެ ބަނގުރަލާއި ރޯލްސް އަދި ހުޅަނގުގެ ސްޓައިލްގެ ރޮށިފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. ޗައިނާގެ ބޭކަރީތަކާއި ސުޕަމާކެޓްތަކުން އާދަޔާ ހިލާފު އަދި ޒަމާނީ ބްރެޑްފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބްރެޑް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ.

 

އިހުގެ މިޞްރުގައި ބްރެޑް ބޭކިންގެ ތާރީޚެވެ.

ބްރެޑްއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މިޞްރުގައި ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އަދި އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންދެން މި ސަރަޙައްދުގައި މައިގަނޑު ކާނާއެކެވެ. މީލާދީން 2500 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިޞްރުގެ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަ އަވަންތައް ބޭނުންކުރީ ރޮށި އަދި ޕޭސްޓްރީ ތައްޓެއް ހެދުމަށެވެ. މި ކުރީ ކޮޅުގެ އަވަންތަކަކީ އެތެރޭގައި އަލިފާން ގަނޑެއް ހުރި އާދައިގެ މަށީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންތަކަކަށްވެފައި ރޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ކެއްކުމަށް ހޫނު އަލިފާންގަނޑުމަތީގައެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ މިޞްރުގެ މީހުން ރޮށި ބޭކްކުރުމަށް ބޭނުންކުރީ ހުއިފިލަނޑާއާއި ބާލީފަދަ ތަފާތު ކާނާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަނޑޫ، ކަދުރު އަދި ކިސްމިސް ފަދަ މާއްދާތައް ވެސް އެ ތަކެތީގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި ވަނީ ރޮށިގަނޑަށް ރަހަ އިތުރުކުރުމަށެވެ. ޒަމާންވީ މިޞްރުގެ މީހުންގެ ކެއުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި ރޮށި، އެކި ފަންތީގެ މީހުން ކައިއުޅެއެވެ.

ބްރެޑަކީ ހަމައެކަނި މައިގަނޑު ކާނާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ދީނީ ހަފްލާތަކުގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވެނީ ކަލާނގެއަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މިޞްރުގައި ރޮށި އުފެއްދުމަކީ މަތިވެރި ޕްރޮފެޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާއިރު ބޭކަރުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައެއް ލިބުނެވެ.

ބްރެޑް ބޭކިން އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކާނާއަކަށް ވާއިރު، މިއީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ސަގާފަތްތަކެއްގައި މައިގަނޑު ކާނާއެކެވެ.

 

ތަރުކާރީއާއި އެކު ބްރެޑް ބޭކްކުރުމުގެ ތާރީޚެވެ.

ބްރެޑް ޑޯއަށް ތަރުކާރީ ގެނައުމަކީ ބްރެޑް ބޭކިންގެ ދިގު ތާރީހުގައި ވަރަށް ފަހުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ރޮށިގަނޑަށް ރަހަ އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް އިތުރުކުރުމަށް އެތައް ގަރުނެއް ވަންދެން އެކި ބާވަތްތަކުގައި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، ބްރެޑްގެ މައިގަނޑު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުކާރީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުނީ 20 ވަނަ ގަރުނާ ހަމައަށެވެ.

ވެޖިޓަބަލް ބްރެޑްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މިސާލަކީ ފުށް، ބޭކިން ސޯޑާ، ލޮނު އަދި ބަޓަރމިލްކް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މަޝްހޫރު އައިރިޝް ސޯޑާ ބްރެޑެވެ. މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު މާއްދާއެއް ނޫން ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ބްރެޑްގައި ރަހަ އާއި މީރުކަން އިތުރު ކުރުމަށް ގްރެޓެޑް ކެރެޓް ނުވަތަ ކިސްމިސް އެއްކުރެ އެވެ.

1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި ތަރުކާރީ ބްރެޑްގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައީ ކެއުމުގައި ތަރުކާރީ ގިނަ އިން ހިމެނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުމުންނެވެ. މި ޓްރެންޑުގެ ސަބަބުން ޒޫކިނީ ބްރެޑް، ކުކުޅު ބްރެޑް އަދި ސްވީޓް ޕޮޓޭޓޯ ބްރެޑް ފަދަ އާ ބްރެޑްތައް އުފެދުނެވެ.

މިދުވަސްވަރު ތަރުކާރީއިން ތައްޔާރުކުރާ ބްރެޑަކީ ކެއުމުގައި އިތުރު ނިއުޓްރިއަންޓްސް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. ބްރެޑް ބޭކިންގައި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ގްރޭޓިން، ޕިއުރިން އަދި ޑޯގައި ހިމެނުން ހިމެނެ އެވެ.