ޖަޕާނުގެ ސަޕޯރޯގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތައް.

ޖަޕާނުގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ ހޮކައިޑޯގެ ވެރިރަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ސަޕޯރޯ އަކީ ސީފުޑް، ބިޔަރު އަދި ފިނި މޫސުމުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ. ސަޕޯރޯގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭކަރީތައް ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބްރެޑް، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކު ފަދަ ބާވަތްތައް ހިމެނެ އެވެ. ސަޕޯރޯގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބޭކަރީތަކަކީ:

 1. ކިތާ ނޯ ޗާޔާ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ފައިވާ ފުށްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ރޮށިތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 2. ކޮރޯރޯ: މި ބޭކަރީއަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ހުދު ރޮށިތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

  Advertising
 3. ކުރަ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ގުދުރަތީ ޔީސްޓް އަދި ފުށް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، އާޓިޒަނަލް ބްރެޑްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 4. ކްރޮކުއަންޓް ޗައު ޒަކުޒާކޫ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މީރު ނުވަތަ ސެވަރީ ފިލިންސް ހިމެނޭ ކްރިސްޕީ، ކްރީމީ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބެކްޑް މުދަލާއި ސޭންޑްވިޗް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 5. ޕޭން ޑި ސުކްރޭ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ވައިޓް ބްރެޑް ގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް މަދު މިސާލުތަކެއް ކަން ފާހަގަކޮށް، ސަޕޯރޯގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރު ކުރަން ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ސާޗް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ރަހަތަކާއި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބޭކަރީއެއް ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ޗޫއޯ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ބޭކަރީތައް.

ޗުއޯ ވޯޑަކީ ޖަޕާނުގެ ހޮކައިޑޯގެ ސަޕޯރޯ ސިޓީގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކަށް ވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބޭކަރީތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ސަޕޯރޯގެ ޗުއޯ ވޯޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބޭކަރީތަކަކީ:

 1. ކިތާ ނޯ ޗާޔާ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ފައިވާ ފުށްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ރޮށިތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 2. ކޮރޯރޯ: މި ބޭކަރީއަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ހުދު ރޮށިތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

 3. ކުރަ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ގުދުރަތީ ޔީސްޓް އަދި ފުށް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، އާޓިޒަނަލް ބްރެޑްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 4. ކްރޮކުއަންޓް ޗައު ޒަކުޒާކޫ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މީރު ނުވަތަ ސެވަރީ ފިލިންސް ހިމެނޭ ކްރިސްޕީ، ކްރީމީ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބެކްޑް މުދަލާއި ސޭންޑްވިޗް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 5. ޕޭން ޑި ސުކްރޭ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ވައިޓް ބްރެޑް ގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް މަދު މިސާލުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ޗޫއޯ ވޯޑުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ޚިޔާރުކުރައްވަން ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކެއް ހުންނާނެކަން ފާހަގަކޮށްލާށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ސާޗް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ރަހަތަކާއި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބޭކަރީއެއް ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

"Köstliches

މިނާމީ ވޯޑުގެ ބޭކަރީތައް.

މިނާމީ ވޯޑަކީ ޖަޕާނުގެ ހޮކައިޑޯގެ ސަޕޯރޯ ސިޓީގެ ޑިސްޓްރިކްޓެއް ކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބޭކަރީތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ސަޕޯރޯގެ މިނާމީ ވޯޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބޭކަރީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 1. ކިތާ ނޯ ޗާޔާ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ފައިވާ ފުށްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ރޮށިތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 2. ކޮރޯރޯ: މި ބޭކަރީއަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ހުދު ރޮށިތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

 3. ކުރަ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ގުދުރަތީ ޔީސްޓް އަދި ފުށް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، އާޓިޒަނަލް ބްރެޑްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 4. ކްރޮކުއަންޓް ޗައު ޒަކުޒާކޫ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މީރު ނުވަތަ ސެވަރީ ފިލިންސް ހިމެނޭ ކްރިސްޕީ، ކްރީމީ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބެކްޑް މުދަލާއި ސޭންޑްވިޗް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 5. ޕޭން ޑި ސުކްރޭ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ވައިޓް ބްރެޑް ގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް މަދު މިސާލުތަކެއްކަމަށާއި، މިނާމީ ވޯޑުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ޚިޔާރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެނޫންވެސް ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކެއް ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ސާޗް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ރަހަތަކާއި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބޭކަރީއެއް ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

"Köstliches

ކިޔޯޓާ ވޯޑުގެ ބޭކަރީތައް.

ކިޔޯޓާ ވޯޑަކީ ޖަޕާނުގެ ހޮކައިޑޯގެ ސަޕޯރޯ ސިޓީގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކަށް ވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބޭކަރީތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ސަޕޯރޯގެ ކިޔޯޓާ ވޯޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބޭކަރީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 1. ކިތާ ނޯ ޗާޔާ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާފައި ހުންނަ ފުށްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ރޮށިތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 2. ކޮރޯރޯ: މި ބޭކަރީއަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ހުދު ރޮށިތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

 3. ކުރަ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ގުދުރަތީ ޔީސްޓް އަދި ފުށް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، އާޓިޒަނަލް ބްރެޑްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 4. ކްރޮކުއަންޓް ޗައު ޒަކުޒާކޫ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މީރު ނުވަތަ ސެވަރީ ފިލިންސް ހިމެނޭ ކްރިސްޕީ، ކްރީމީ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބެކްޑް މުދަލާއި ސޭންޑްވިޗް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 5. ޕޭން ޑި ސުކްރޭ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ވައިޓް ބްރެޑް ގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް މަދު މިސާލުތަކެއްކަމަށާއި، ކިޔޯޓާ ވޯޑުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ޚިޔާރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކެއް ހުންނާނެކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ސާޗް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ރަހަތަކާއި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބޭކަރީއެއް ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

"Köstliches

އޮޓާރޫގެ ބޭކަރީތައް.

އޮޓާރޫ އަކީ ޖަޕާނުގެ ހޮކައިޑޯ ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށެއްގައި އޮންނަ ސިޓީއެއް ކަމަށާއި އެ ސިޓީއަކީ ހިތްގައިމު ކެނަލް ޑިސްޓްރިކްޓާއި ސީފުޑް، ބިޔަރު އަދި ސޭކް އަށް މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ. އޮޓާރޫގައި ގިނަ ބޭކަރީތަކެއް ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބްރެޑް، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކު ފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބޭކްޑް ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. އޮޓާރޫގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބޭކަރީތަކަކީ:

 1. ކިތާ ނޯ ޗާޔާ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ފައިވާ ފުށްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ރޮށިތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 2. ކޮރޯރޯ: މި ބޭކަރީއަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ހުދު ރޮށިތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

 3. ކުރަ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯގައި ހައްދާ ގުދުރަތީ ޔީސްޓް އަދި ފުށް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، އާޓިޒަނަލް ބްރެޑްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ކޮފީ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 4. ކްރޮކުއަންޓް ޗައު ޒަކުޒާކޫ: މި ބޭކަރީ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މީރު ނުވަތަ ސެވަރީ ފިލިންސް ހިމެނޭ ކްރިސްޕީ، ކްރީމީ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބެކްޑް މުދަލާއި ސޭންޑްވިޗް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

 5. ޕޭން ޑި ސުކްރޭ: މި ބޭކަރީ އަކީ ހޮކައިޑޯ ކިރާއި ބަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މީރު، ފްލަފީ ވައިޓް ބްރެޑް ގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭސްޓްރީ އާއި ސޭންޑްވިޗް ވެސް އެތަނުން ހޮވޭނެ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް މަދު މިސާލުތަކެއް ކަން ފާހަގަކޮށް، އޮޓާރޫގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ސާޗް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ރަހަތަކާއި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބޭކަރީއެއް ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

"Köstliches