ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތައް.

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މީރު ބޭކްޑް ސާމާނު ލިބެން ހުންނަ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޓޯކިޔޯގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އިރު، އެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ހުރެއެވެ.

  Advertising
 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެމީހުންގެ އެތައް ތަނެއް ހުރެއެވެ.

 4. ހެންރީ ޗާޕެންޓިއާ: މި ބޭކަރީއަކީ މަޝްހޫރު ރާސްބެރީ އާއި ކްރީމް ޓާޓްފަދަ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

 5. ދަ ކިޓްން ލައުންޖް: މި ބޭކަރީއަކީ ކެޓް ބްރެޑް އަދި ޑެޒާޓް ފަދަ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ޕޭސްޓްރީތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

 6. އަސަނޯޔާ: މި ބޭކަރީ އަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ޖަޕާނުގެ ބްރެޑް އަދި ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

މިއީ ޓޯކިޔޯގައި ހުރި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

 

ޝިބުޔާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ޝިބުޔާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޝޮޕިން، ކެއުން އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ރޮނގުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ހިތްގައިމު އަވަށެކެވެ. ޝިބުޔާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. ކެސަކޫ: މި ބޭކަރީއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ މީރު ބްރެޑްތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މީރު އަދި ރަހަގަދަ ކާނާ ފަދަ ތަފާތު ގޮތްތައް ތިބާއަށް އެބަހުއްޓެވެ.

 2. ލާ ބޮހީމް: މި ބޭކަރީއަކީ މަޝްހޫރު ޗޮކްލެޓް ކްރޮއިސެންޓްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

 3. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

 4. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

 5. ދަ ކިޓްން ލައުންޖް: މި ބޭކަރީއަކީ ކެޓް ބްރެޑް އަދި ޑެޒާޓް ފަދަ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ޕޭސްޓްރީތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ.

މިއީ ޝިބުޔާގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

މިނާޓޯގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

މިނާޓޯ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝޮޕިން އާއި ކެއުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. މިނާޓޯގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި މިނާޓޯގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މިނާޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ހެންރީ ޗާޕެންޓިއާ: މި ބޭކަރީއަކީ މަޝްހޫރު ރާސްބެރީ އާއި ކްރީމް ޓާޓްފަދަ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މިނާޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 4. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މިނާޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ދަ ކިޓްން ލައުންޖް: މި ބޭކަރީއަކީ ކެޓް ބްރެޑް އަދި ޑެޒާޓް ފަދަ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ޕޭސްޓްރީތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. މިނާޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ މިނާޓޯގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ޝިންޖޫކުގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ޝިންޖުކޫ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޝޮޕިން، ކެއުން އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ރޮނގުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ހިތްގައިމު އަވަށެކެވެ. ޝިންޖުކުގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޝިންޖޫކޫގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ޝިންޖުކުގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޝިންޖުކުގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 4. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޝިންޖުކުގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ދަ ކިޓްން ލައުންޖް: މި ބޭކަރީއަކީ ކެޓް ބްރެޑް އަދި ޑެޒާޓް ފަދަ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ޕޭސްޓްރީތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޝިންޖުކުގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ޝިންޖުކުގައި ހުރި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ޓޮޝިމާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ޓޯޝިމާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. ޓޯޝިމާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޓޯޝިމާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ޓޯޝިމާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޓޯޝިމާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯޝިމާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯޝިމާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ޓޯޝިމާގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ކިތާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ކިޓާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. ކިޓާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކިޓާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ކިތާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކިޓާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ކިތާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ކިތާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ކިތާގައި ހުރި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

އަޑާޗީގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

އަޑާޗީ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. އަޑާޗީގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި އަޑަޗީގެ އެއް ލޮކޭޝަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިކަލަރ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އަޑާޗީގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި އަޑަޗީގެ އެއް ލޮކޭޝަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އަޑާޗީގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އަޑާޗީގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ އަޑަޗީގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ކަޓޫޝިކާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކެވެ.

ކަޓުޝިކާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. ކަޓޫޝިކާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކަޓުޝިކާގެ އެއް ލޮކޭޝަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ކަޓޫޝިކާގައި އެމީހުންގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކަޓުޝިކާގެ އެއް ލޮކޭޝަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ކަޓޫޝިކާގައި އެމީހުންގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ކަޓޫޝިކާގައި އެމީހުންގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ކަޓުޝިކާގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

އެޑޯގާވާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތައް.

އެޑޯގާވާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަންތަނަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. އެޑޯގާވާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެޑޯގާވާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އެޑޯގާވާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެޑޯގާވާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެޑޯގާވާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެޑޯގާވާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ އެޑޯގާވާގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ކޮޓޯގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ކޮޓޯ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. ކޮޓޯގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކޮޓޯގެ އައުފޭ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ކޮޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކޮޓޯގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ކޮޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ކޮޓޯގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ކޮޓޯގައި ހުރި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ސެޓަގަޔާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ސެޓަގަޔާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. ސެޓަގަޔާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސެޓަގަޔާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ސެޓަގަޔާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސެޓަގަޔާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ސެޓަގަޔާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ސެޓަގަޔާގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ސެޓަގަޔާގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

ނެރިމާގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

ނެރިމާ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ އަވަށަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު އަވަށެކެވެ. ނެރިމާގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ނެރިމާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ނެރިމާގައި ކަލޭގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ނެރިމާގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ނެރިމާގައި ކަލޭގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ނެރިމާގައި ކަލޭގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ ނެރިމާގެ ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches

އިޓާބަޝީގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީ.

އިޓާބަޝީ އަކީ ޓޯކިޔޯގެ ޑިސްޓްރިކްޓަކީ ޝޮޕިން އާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޝްހޫރު ޑިސްޓްރިކްޓެކެވެ. އިޓާބަޝީގެ ބޭކަރީތަކަށް ދިވެހީންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް:

 1. މަރޫއިޗީ :މި ބޭކަރީއަކީ މީރު ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ކްރޮއިސެންޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. ޓޯކިޔޯގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެ މީހުންގެ އެތައް ތަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 2. ޓްރިންގާލޯރު: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ރޮށި، ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ތަފާތު ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އިޓާބަޝީގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 3. ބޭކަރސް މައިސަން: މި ބޭކަރީ ޗެއިން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ތާޒާކޮށް ބެކްކޮށްފައި ހުންނަ ބްރެޑް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޭސްޓްރީތަކަށެވެ. ޓޯކިޔޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި އިޓާބަޝީގެ އެއް ތަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 4. ޑިއުކްސް އަމީސް: މި ބޭކަރީއަކީ މީރު އަދި އުފެއްދުންތެރި ރޮށިތަކާއި ޕޭސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މަގުބޫލު ބެގުއެޓް ސޭންޑްވިޗްތަކަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އިޓާބަޝީގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 5. ޕަޓިސެރީ ސަދަހަރު އައޯކީ: މި ބޭކަރީއަކީ ރީތި އަދި މީރު ޕޭސްޓްރީތަކާއި ކޭކުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު މެޗާ ފްލޭވާޑް ޓްރީޓްސް އަށް މަޝްހޫރު ބޭކަރީއެކެވެ. އިޓާބަޝީގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިއީ އިޓާބަޝީގައި ހުރި ވަރަށް މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ބޭކަރީތަކެކެވެ. ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ، ދިވެހީންގެ ކިބައިން އެދުމަކީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ތިބާ ހޯދާ އެއްޗަކަށް ހާއްސަ ބޭކަރީއެއް ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

"Köstliches