އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ލިސްޓު

އެމްސްޓަޑަމް އަކީ ކަލިނަރީ ގެ އުފަލުން ފުރިގެންވާ ސިޓީއެއް ނަމަވެސް އެންމެ އާދައިގެ އަދި އެންމެ ރަހަގަދަ އެއް އުފަލަކީ ލޯކަލް ބޭކަރީއެއްގެ ތާޒާ ޕޭސްޓްރީއެކެވެ. ކްރިސްޕީ ކްރޮއިސެންޓެއް، ޖޫސް ކޭކެއް ނުވަތަ ހޫނު ސްޓްރޫޕްވެފެލްގެ މޫޑުގައި އުޅުނަސް އެމްސްޓަޑަމްގައި މާޔޫސްނުވާނެ އެވެ. އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތައް މިއީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭ ބޭކަރީތަކެކެވެ.

1. ރުޑީގެ އޮރިޖިނަލް ސްޓްރޫޕްވެފެލްސް

މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ސްޓްރޫޕްވެފެލް ޓްރައި ކޮށްފައި ނުވާނަމަ މިސްވަނީ އެވެ. ނެދަލޭންޑްސްގެ މި ސްޕެޝަލިޓީގައި ހިމެނެނީ މީރު ކެރަމެލް ފިލިންއަކާ އެކު ގައިގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ތުނި ދެ ވަފްލް އެކެވެ. ތާޒާވެ ހޫނުވުމުން އެމީހުން ތިބެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ރުޑީގެ އޮރިޖިނަލް ސްޓްރޫޕްވެފެލްސް އަކީ އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ތަނެވެ. އަލްބަޓް ކުއިޕް މާކެޓުގައި 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ރުޑީ އޭނާގެ ސްޓްރޫޕްވެފެލްސް ބޭކް ކުރަމުން އަންނަ އިރު ޗޮކްލެޓް، ކޮކޮނަޓް ނުވަތަ ސިނަމަން ފަދަ ތަފާތު ރަހަތައް ލިބެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ތަށީގެ ސައިޒުގެ ބޮޑު ސްޓްރޫޕްވެފެލްއަކަށް ވެސް އޯޑަރު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

Advertising

2. މެލީގެ ކުކީ ބާ

މެލީގެ ކުކީ ބާއަކީ މީރުކަމަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މީރު ދަތުގެ ސުވަރުގެއެކެވެ. ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ކުކީޒް، މަފިން، ބްރައުނީސް، ޑޮނަޓް އަދި އެހެނިހެން ޓްރީޓްތައް ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް ކޮފީ ނުވަތަ ޓީ ތައްޔާރުކޮށް، ނުވަތަ މީރު ސްމޫތީއެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކުވެރި މާހައުލަކާއި، ކުޅިވަރުގެ ޒީނަތްތެރިކަން ލިބިފައިވާ ކެފޭއަކީ ކުދި ކުދި އަދި ހިތްގައިމު ކެފޭއެކެވެ. މިއީ ސައިޓްސީއިން ބްރޭކެއް ނަގައިގެން މީރު ކަމެއްގައި ބައިވެރިވާން އެންމެ ރަނގަޅު ތަނެކެވެ.

3. ލެންސްކްރޫން

ލެންސްކްރޫން އަކީ 1904 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާއިލާގެ ހިއްސާ އޮންނަ އާދަޔާ ހިލާފު ބޭކަރީ އަދި ޕޭސްޓްރީ ފިހާރައެކެވެ. މިއީ މީރު ކޭކާއި ޕައި އަދި ޕޭސްޓްރީއަށް މަޝްހޫރު، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ކުރީގެ ރެސިޕީތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެ މީހުންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އުފެއްދުމަކީ ކޮނިންގްސްޓްރޫޕްވެފެލް، ހަނޑޫ އިން ފުރިފައިވާ އިތުރު ބޮޑު އަދި މުށި ކުލައިގެ ސްޓްރޫޕްވެފެލް އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ނެދަލޭންޑްސްގެ އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިޓީތައް ކަމަށްވާ އެޕަލްޓާޓް، ބޮޓާކޯކް ނުވަތަ ގެވުލްޑޭ ކޮއެކް ވެސް ޓްރައި ކުރެވިދާނެ އެވެ. މި ކެފޭގައި ސިންގެލް ކެނަލްގެ ރީތި މަންޒަރެއް ފެނިގެންދާއިރު، އަރާމުކޮށްލަން ވަރަށް ހިތްގައިމު ތަނެއް ވެސް މި ކެފޭއިން ލިބެ އެވެ.

4. ޑި ލާޓްސްޓޭ ކްރޫއިމެލް

ޑި ލާޓްސްޓޭ ކްރޫއިމެލްގެ މާނައަކީ "އެންމެ ފަހު ކްރަމްބް" ކަމަށާއި މި ހިތްގައިމު ބޭކަރީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ތަށި ސްކްރެޕްކުރަން ބޭނުންވަނީ ވެސް އެގޮތަށެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ތާޒާ އަދި ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކައްކާފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކުއިޗް، ސޭންޑްވިޗް، ސެލެޑް، ކޭކް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް ތައްޔާރުކުރަނީ އޯގަނިކް އިންގްރިޑިއަންޓްސް އާއި ވަރަށް ލޯބިންނެވެ. މި ކެފޭއަކީ ފަރުނީޗަރާއި ކްރޮކަރީގެ ކުލަގަދަ މިކްސްއެއް ހިމެނޭ ކެފޭއެކެވެ. ކެނަލްގައި ޓެރަސްއެއް ވެސް ހުންނައިރު އެ މަންޒަރު ބަލައިލެވޭނެ އެވެ.

5- ރެނޭގެ ކްރޮސެންޓެރީ

ރެނޭގެ ކްރޮއިސެންޓެރީ އަކީ އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކްރޮއިސެންޓްސް ލިބެން ހުންނަ ޑޭމް ސްކޮއާ ކައިރީގައި ހުންނަ ކުޑަ ފިހާރައެކެވެ. އެއީ ކްރިސްޕީ، ބަޓަރު އަދި އަނގައިގައި ގިރުވާ އެއްޗެކެވެ. ޗޮކްލެޓް، ޖޭމް ނުވަތަ ޗީޒް ފަދަ ތަފާތު ފިލިންތަކުން އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެ ނުވަތަ ސިމްޕަލް ކްރޮއިސެންޓެއް ގެ އުފަލުގައި އުޅެވިދާނެއެވެ. ރެނޭގެ ކްރޮސެންޓެރީގައި ޗޫރޯސް، ވަފްލްސް ނުވަތަ މަފިން ފަދަ އެހެނިހެން ޕޭސްޓްރީތައް ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ. އެއީ އެދެމެދުގައި އަވަހަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުވަތަ ނާސްތާ އަށް ވަރަށް ކަމުދާ ތަނެކެވެ.

6- ބަޚުއިސް

ބަޚުއީސް އަކީ ޒަމާނީ ބޭކަރީއަކާއި އާޓިޒަން ބްރެޑް ސްޕެޝަލައިޒްކޮށްފައިވާ ކެފޭއެކެވެ. އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ބާވަތްތައް ކަމަށާއި ލަކުޑިން އުފައްދާ ފައިވާ އަވަނެއްގައި ރޮށި ބޭކްކޮށް، އޭގެ ސަބަބުން ތަފާތު ރަހައެއް ލިބެ އެވެ. އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބްރެޑް ކަމަށްވާ ސޯޑޯ، ރައި ނުވަތަ ހޯލް ގްރޭން ފަދަ ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކޮށް ނުވަތަ ތާޒާ ޓޮޕިންގްސް އާއެކު މީރު ސޭންޑްވިޗެއް އޯޑަރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ބަޚުއީސް އިން ކްރޮއިސެންޓް، ކޭކް ނުވަތަ ޕިއްޒާ ފަދަ އެހެނިހެން ބޭކްޑް މުދާ ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި ކެފޭގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަދި އުޖާލާ ޑިޒައިނަކާއި ބޮޑު ކޮމިއުނިޓީ މޭޒެއްގެ އިތުރުން ބޭކަރީގެ މަންޒަރެއް ވެސް ހުއްޓެވެ.

7- ސްޓެފްސް ބޭކަރީ

ސްޓެފްސް ބޭކަރީއަކީ ފަރަންސޭސި ބޭކަރަކު ހިންގާ ކޮޒީ ބޭކަރީއަކާއި ކެފޭއެކެވެ. އެއީ ބެގުއެޓްސް، ކްރޮއިސެންޓްސް، ބްރިއޯޗް ނުވަތަ މެޑެލީން ފަދަ ފަރަންސޭސި ޕޭސްޓްރީތައް ހޮވާލެވޭ ގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުއިޗް، ސޫޕް ނުވަތަ ސެލެޑް ނުވަތަ މީރު ކޭކެއް ނުވަތަ ޓާޓް ފަދަ ރަހަގަދަ ކާނާ ޑެޒާޓަށް ވެސް ޓްރައި ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. މި ކެފޭއަކީ ލަކުޑި ފަރުނީޗަރާއި ގަސްގަހާގެހި ހިމެނޭ ވަރަށް ހޫނު އަދި މަރުހަބާ ކިޔާ މާހައުލެކެވެ. ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކުރަން ނުވަތަ ރަނގަޅު ފޮތެއް ކިޔަން ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެކެވެ.

8. ބޭކް މައި ޑޭ

ބޭކް މައި ޑޭ އަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އަދި މީރު ބޭކްޑް މުދަލަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހިންގާ ޓްރެންޑީ ބޭކަރީ އަދި ކެފޭއެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އޯގަނިކް އިންގްރިޑިއަންޓްސް ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަ ވީގަން އަދި ގްލޫޓަން ފްރީ އޮޕްޝަންތަކެކެވެ. ސްޕެލްޓް، ކަމުޓް ނުވަތަ ބަކްވީޓް ފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ރޮށިން ނުވަތަ ސޭންޑްވިޗެއް، ރެޕް ނުވަތަ ސެލެޑެއް އޯޑަރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ބޭކް މައި ޑޭގައި މަފިން، ކޭކް ނުވަތަ ބްރައުނީސް ފަދަ މީރު ކެއުންތައް ވެސް ލިބެ އެވެ. މި ކެފޭގައި ޗިކް އަދި މިނިމަލިސްޓް ޑިޒައިނަކާއި ހުދު ކުލައިގެ ފާރުތަކާއި ލަކުޑީގެ ލަފުޒުތައް ހުރެއެވެ. މިއީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ނާސްތާއަކަށް ނުވަތަ ލުއި މެންދުރުގެ ކެއުމަކަށް ވަރަށް ކަމުދާ ތަނެކެވެ.

9. ބަކެރިޖް ސައިމަން މެއިޖްސެން

ބަކްކެރިޖް ސައިމަން މެއިޖްސަން އަކީ 1921 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްސްޓަޑަމްގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ބޭކަރީ އެވެ. މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައްކާފައި ހުންނަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބްރެޑްތަކަށް މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ. އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބްރެޑް، މިސާލަކަށް ހުއިފިލަނޑާ، ރައި ނުވަތަ މަލްޓިގްރޭން ނުވަތަ ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސްޕްރެޑްތައް ހިމެނޭ ސޭންޑްވިޗެއް އޯޑަރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ބަކްކެރިޖް ސައިމަން މެއިޖްސަން ވެސް ބިސްކޯދު، ކޭކު ނުވަތަ ކްރޮއިސެންޓް ފަދަ އެހެނިހެން ބޭކްޑް މުދާ ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި ބޭކަރީގައި ގިނަ ބްރާންޗްތަކެއް ހުންނައިރު، އެ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގައި ވެސް ވަރަށް އާދައިގެ އަދި ކްލެސިކް ޑެކަރެއް ހުރެ އެވެ.

10. ނިމެއިޖަރ ބްރަދާސް

ނިމެއިޖަރަކީ ދެ ބެއިން އުފެއްދި އޮތެންޓިކް ފްރާންސް ބޭކަރީ އެންޑް ޕެޓިސެރީއެކެވެ. އެއީ ބެގުއެޓްސް، ކްރޮއިސެންޓްސް، އެކްލެއާސް ނުވަތަ މެކަރޮން ފަދަ ފަރަންސޭސި ޕޭސްޓްރީތައް ހޮވާލެވޭ ގޮތަށެވެ. ތާޒާ ޖޫހާއި ކޮފީ ނުވަތަ ޓީ އާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުވަތަ ބްރަންޗް ވެސް މަޖާކޮށްލެވޭނެ އެވެ. މި ބޭކަރީގައި ވަރަށް ރީތި އަދި ސްޓައިލިޝް ޑެކަރެއް ހުންނައިރު، ޗާންޑެލިއާއަކާއި، އަލިފާންގަނޑަކާއި، ގްރޭންޑް ޕިއާނޯއެއް ހުރެއެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހާއްސަ ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެކެވެ.

Köstliches Gebäck so wie es das bei den Top Bäckereien in Am