ނިއުޔޯކްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ނިއުޔޯކަކީ ކަލިނަރީ ޑައިވާސިޓީއަށް މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ. ޕިއްޒާއިން ފެށިގެން ބޭގަލްސް އިން ފެށިގެން ޑިމް ސަމް އާ ހަމައަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެއްޗެހި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ދުވާލު މީރުކޮށްދޭ މީރު ކެއުންތަކާ މެދު ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ފްރެޝް ބްރެޑް، ކްރިސްޕީ ކްރޮއިސެންޓްސް، ޖޫސް ކޭކު ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތައް ނިއުޔޯކުން ހޯދާނީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިއްސާކުރާނީ ނިއުޔޯކުގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ބޭކަރީތަކުގެ އެންމެ މަތީ ލިސްޓެވެ.

1- ލެވެއިން ބޭކަރީ
ލެވެއިން ބޭކަރީއަކީ ނިއުޔޯކްގެ ބޮޑު، ލުއި އަދި ޗޮކޮލެޓީ ކުކީޒްއަށް މަޝްހޫރު މުއައްސަސާއެކެވެ. ފިހާރައިގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ކިޔޫތައް ގިނަ ފަހަރަށް ދިގުވެފައި ހުރި ނަމަވެސް ކުކީޒްތަކަކީ ހަމައެކަނި ސުވަރުގޭގެ އެއްޗެހި ކަމުން އޭގެ އަގު ބޮޑެވެ. ކުކީޒްގެ އިތުރުން ލެވެއިން ބޭކަރީއިން ބްރެޑް، މަފިންސް، ބްރިއޯޗް ފަދަ އެހެނިހެން ބޭކްޑް ސާމާނު ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ލެވެއިން ބޭކަރީގެ އަޕަ ވެސްޓް ސައިޑް، ހާލެމް އަދި ވިލިއަމްސްބާގް ފަދަ ތަންތަން ނިއުޔޯކްގައި ހުރެ އެވެ.

2. ޑޮމިނިކް އެންސެލް ބޭކަރީ
ޑޮމިނިކް އެންސެލް ބޭކަރީއަކީ މަޝްހޫރު ކްރޮނަޓް، ކްރޮއިސެންޓަކާއި ޑޮނަޓެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ކްރޮސްއެއް، 2013 ވަނަ އަހަރު ހަގީގީ ހައިޕެއް އުފެދުނު ތަނެކެވެ. ކްރޮނަޓަކީ ތެޔޮ ކުލައިގެ ޑީޕް ފްރައިޑް، ކްރީމަކުން ފުރިފައިވާ އަދި ގްލޭޒަކުން ނިވާކޮށްފައި ހުންނަ ފްލަފީ ޑޯއެކެވެ. ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އާ ރަހައެއް ލިބެނީ ހަމައެކަނި އެ މަހަށެވެ. އެކަމަކު ކްރޮނަޓަށް ވުރެ ޑޮމިނިކް އެންސެލް ބޭކަރީގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑީކޭއޭ (ޑޮމިނިކްގެ ކޫއިން އަމާން)، ކުކީ ޝޮޓް، ފްރޯޒެން ސްމޯރ ފަދަ އުފެއްދުންތެރި އަދި މީރު ބޭކްޑް ސާމާނު ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. ޑޮމިނިކް އެންސެލް ބޭކަރީ އަކީ ސޯހޯގައި ހުންނަ ބޭކަރީއެއް ކަމަށާއި މިޑްޓައުންގައި ސިސްޓާ ބްރާންޗެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.

Advertising

3- ބްރެޑްސް ބޭކަރީ
ބްރެޑްސް ބޭކަރީއަކީ އިސްރާއީލުގެ އަސްލުތައް ހުންނަ ބޭކަރީއެކެވެ. ބޭކަރީގެ އުފެއްދުންތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާއްދާތަކާއި އާދަޔާ ހިލާފު ޓެކްނިކްތަކެވެ. އެ މީހުންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޕްރޮޑަކްޓަކީ ބަބްކާ، ޗޮކްލެޓް ނުވަތަ ނަޓްސް އިން ފުރިފައިވާ މީރު ޔީސްޓް ޕޭސްޓްރީއެއް ކަމަށްވާ ބަބްކާ އެވެ. ބްރެޑްސް ބޭކަރީގައި ނިއުޔޯކްގައި ޔޫނިއަން ސްކޮއާ، ލިންކަން ސެންޓަރު އަދި ބްރަޔަންޓް ޕާކް ފަދަ ތަންތަން ހުރެ އެވެ.

Köstliche Körnerbrötchen so wie man die bei den Top Bäckereien in New York kaufen kann.