ބިއެލްފެލްޑްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ލިސްޓު

ބިއެލެފެލްޑަކީ ކަލިނަރީ ހައިލައިޓްސް ގިނަ ސިޓީތަކެއް ހިމެނޭ ސިޓީއެއް ނަމަވެސް އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސްޕެޝަލިޓީއަކީ ތާޒާ އަދި މީރު ބެކްޑް މުދަލެވެ. ކްރިސްޕީ ރޯލަކަށް ވިޔަސް، ޖޫސް ގްރޭން ބްރެޑެއް ނުވަތަ މީރު ކޭކެއްގެ މޫޑުގައި ހުރި ނަމަވެސް، ބީލްފެލްޑްގައި ތިބާގެ ރަހައަށް ފެތޭ ބޭކަރީއެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ ބިއެލްފެލްޑްގެ އެންމެ މޮޅު ބޭކަރީތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ބޭކަރީތަކުގެ އެންމެ މަތީ ލިސްޓެވެ.

1. ބޭކަރީ ޝޭފަރ
ޝެފަރ ބޭކަރީއަކީ 1898 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ފެމިލީ ބޭކަރީއެކެވެ. މިތަނުގައި އަދިވެސް ހުރިހާ ބޭކްޑް މުދަލެއް ހަދާފައި ހުންނަނީ ކުރީގެ ރެސިޕީތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި ތަފްސީލަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެންނެވެ. ޝެފަރ ބޭކަރީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަވަންއިން ތާޒާކޮށް އަންނަ ބްރެޑް، ރޯލްސް، ކޭކް އަދި ޕޭސްޓްރީތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ސްޕެލްޓް ރޯލްސް އާއި ބަޓަރު ކްރޮއިސެންޓްސް އަދި ސްޓްރޯބެރީ ކޭކް ހިމެނެ އެވެ. ބިއެލްފެލްޑްގައި ބެކެރީ ޝެފަރގެ ގިނަ ބްރާންޗްތަކެއް ހުންނައިރު، އެ ގޮފިތައް އެމީހުންގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާނެއެވެ.

2. ކެފޭ ނިގްގޭ
ކެފޭ ކްނިގޭ އަކީ 1880 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިއެލްފެލްޑްގައި ހިންގަމުން އަންނަ މުއައްސަސާއެކެވެ. ކެފޭ ކްނިގޭ އަކީ ހަމައެކަނި މީރު ކޮފީ ސްޕެޝަލިޓީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ތާޒާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕައި އާއި ކޭކުގެ ބާވަތްތަކަށް ވެސް މަޝްހޫރު ކެފޭ އެކެވެ. ކެފޭ ކްނިގޭއަކީ ހިތްގައިމު މާހައުލަކާއި ރީތި އައުޓްޑޯ އޭރިއާއެއްގައި އިށީނދެ އަރާމުކޮށް ތާޒާ ޕޭސްޓްރީގެ ވަސް ދުވާނެ ތަނެކެވެ. މަޝްހޫރު އެޓިކެޓް ކްރީމް ކޭކް، ރާސްބެރީ މެރިންގް ޕައި ނުވަތަ އެޕަލް ކްރަމްބްލް ޕައި ޓްރައި ކޮށްލާށެވެ.

Advertising

3. އޯގަނިކް ބޭކަރީ ވެބާ
ބަޔޯ-ބެކެރީ ވެބާ އަކީ އޯގަނިކް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭކްޑް މުދަލަށް ހާއްސަ ޒަމާނީ ބޭކަރީއެކެވެ. އޯގަނިކް ބޭކަރީ ވެބާ ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ކޮންޓްރޯލް އޯގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މާއްދާތައް ކަމަށާއި އާޓިފިޝަލް އެޑިޓިވްސް ނުވަތަ ޕްރިޒަވޭޓިވްސް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އޯގަނިކް ބޭކަރީ ވެބާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބްރެޑް، ރޯލްސް، ކޭކް އަދި ސްނެކްސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ ތަކެތީގައި ވެސް ފުރިހަމަ އަދި ގުދުރަތީ ރަހައެއް ހުރެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހޯލްމީލް ބްރެޑްސް އާއި ސްޕެލްޓް ޕޮޕީ ސީޑް ރޯލްސް އަދި ކެރެޓާއި ނަޓް ކޭކް ފަދަ ތަކެތި ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. އޯގަނިކް ބޭކަރީ ވެބާއަކީ ކުރީގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބީލްފެލްޑްގެ ސެންޓްރަލް ލޮކޭޝަނެއް އޮންނަ ބޭކަރީއެކެވެ.

Köstliche Gebäcke so wie man die bei den Top Bäckereien in Bielefeld kaufen kann.