ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠧᠶᠢᠸᠢᠶᠧ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ イーーーᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠤᠢ ? ᠲᠠ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠯᠧᠭᠧᠨᠢᠯ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠧᠩᠮᠠᠲ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠺᠠᠯᠧ Galaloper ) ᠨᠢ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ イーアーᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠧᠯᠢᠰᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 38 ruees Abbes ᠂ 75018 ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠃
ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 7 ᠴᠠᠭ 30 ᠮᠢᠨᠦᠢᠲ᠋ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ 8 ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

2. ᠹᠷᠤᠲ᠋ᠭᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠱᠧᠨ ᠱᠧᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠦᠸᠧᠨᠠᠳ᠋ ᠵᠢᠶᠠᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠧ ᠭᠧᠨᠠᠺᠧᠷ ᠭᠧᠺᠧᠺᠧᠨᠧᠧᠳ ᠣᠳᠣ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠹᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 226 ruee ds Pyrreeess ᠂ 75020 ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠃
ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 7:30 ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ 8 ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃

3. ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠃

ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ イーᠣイ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ Chritophh Vasssur ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠍ ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠴᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠺᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠂ ᠧᠰᠺᠢᠮᠣᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ ᠠᠢ᠌ᠰᠺᠢᠮᠦᠢᠰᠺᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 34 rue Yves Toudic ᠂ 75010 ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠃
ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 6 ᠴᠠᠭ 45 ᠮᠢᠨᠦᠢᠲ᠋ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ 8 ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

Köstliches Baguette so wie es die Topbäckereien in Paris verkaufen.