ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃

ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠄

 1. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠸᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 2. ᠺᠣᠷᠷᠦ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

  Advertising
 3. ᠺᠣᠷᠠ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 4. ᠺᠷᠤᠫᠣᠨᠲ᠋ Chouu Chou Zaukakk ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃

 5. ᠫᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ Sucre ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃

ᠲᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠃ ᠵᠤᠤ ᠸᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠄

 1. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠸᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 2. ᠺᠣᠷᠷᠦ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 3. ᠺᠣᠷᠠ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 4. ᠺᠷᠤᠫᠣᠨᠲ᠋ Chouu Chou Zaukakk ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃

 5. ᠫᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ Sucre ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

"Köstliches

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠃ ᠵᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠄

 1. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠸᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 2. ᠺᠣᠷᠷᠦ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 3. ᠺᠣᠷᠠ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 4. ᠺᠷᠤᠫᠣᠨᠲ᠋ Chouu Chou Zaukakk ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃

 5. ᠫᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ Sucre ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

"Köstliches

ᠴᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃

ᠴᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠼᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠄

 1. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠸᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 2. ᠺᠣᠷᠷᠦ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 3. ᠺᠣᠷᠠ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 4. ᠺᠷᠤᠫᠣᠨᠲ᠋ Chouu Chou Zaukakk ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃

 5. ᠫᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ Sucre ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

"Köstliches

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃

ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠾᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠲᠤ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠱᠦ ᠰᠢᠩ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠄

 1. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠸᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 2. ᠺᠣᠷᠷᠦ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 3. ᠺᠣᠷᠠ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 4. ᠺᠷᠤᠫᠣᠨᠲ᠋ Chouu Chou Zaukakk ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃

 5. ᠫᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ Sucre ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠾᠦᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

"Köstliches