ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠬᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ᠍ ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ stroopffl ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠠ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠴᠥᠬᠥᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠯᠠᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠯᠦᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠷᠦᠸᠠᠹᠧᠷᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ stroppafl ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠂ Rudd 〉s Ori ᠭᠧᠨᠠᠯ ᠰᠲ᠋ᠣᠫᠣᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠃ Ruddi ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ Cuppp ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ stroop ᠫᠣᠫᠠᠯᠧᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 40 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠂ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ Atroopofafl ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

2. ᠮᠧᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡ᠃

ᠮᠧᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠧᠸᠠᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠪᠦᠯᠠᠩᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠮᠥᠰᠥᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠷᠭ᠍ᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

3. ᠯᠠᠨᠰᠺ ᠯᠦᠩ ᠃

Lanssroon ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ アケᠣエ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠺᠣᠨᠨᠢᠩᠭᠧᠷᠰᠲ᠋ᠧᠷᠷᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ stroooafl ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ Apppeltaart ᠂ ᠪᠣᠣ ᠃terkokk ᠪᠤᠶᠤ Gevulee ᠺᠣᠺ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠧᠷ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

4. ᠳ᠋ᠧᠷᠠᠲ᠋ᠧᠺᠷ ᠮᠧᠶᠢᠷ ᠃

De Laatste ᠺᠷᠦᠢᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠭ᠋᠎ᠠ ᠨᠢ 《 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ 》 ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠰᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠂ ᠰᠠᠨᠳ᠋ ᠂ ᠰᠠᠯᠠ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

5. ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃

Rene〉Croissante ᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ᠍ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠂ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠱᠠᠯᠵᠢᠩ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ Rene 〉sroissanterie ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠹᠦ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

6. ᠪᠠᠺᠧᠶᠢᠰ᠃

ᠪᠺᠧᠺᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠨᠦᠷ ᠣᠯᠭᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠺᠧᠺᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠫᠢᠰᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

7. ᠰᠲ᠋ᠢᠹᠰ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃

Stefs ᠪᠧᠺᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠳᠯᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠱᠥᠯᠥ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠯᠠ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠃

8. ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠺᠧᠮ My Day ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠂ ᠺᠠᠷᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠺᠧᠮ My Day ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠴᠡᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠯᠠᠩᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

9. ᠪᠠᠺᠷᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠧᠶᠢᠰᠧᠨ᠃

ᠪᠺᠺᠧᠷᠨᠢ ᠰᠧᠮᠧᠨ Meiimon ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ アケイア ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠮᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠶ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠺᠺᠧᠷᠨᠢ ᠰᠸᠢᠮᠧᠨ Meio sssen ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠷ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠃

10. ᠨᠢᠮᠧᠶ ᠵᠢᠶᠧ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠃

Niemeier ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠠᠹᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠺᠠᠯᠦᠢᠩ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠂ ᠺᠣᠹᠧ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠃

Köstliches Gebäck so wie es das bei den Top Bäckereien in Am