ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ イオᠣᠣ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃

ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠴᠤᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠩᠭᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃

Advertising

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠷᠤᠮᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠴᠤᠳ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢ

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠦ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ ᠂ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠷᠤᠮᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ 《 ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ 》 ( panis ) ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃

"Köstliches

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠪᠠᠷᠤᠭ イーーー ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠼᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠃

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠶ ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠲᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ イオᠣᠣ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠳᠦ ᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠬᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠋ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠶ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠃

ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠶ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃

ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠤ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠃

アケキᠣ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠡᠶ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠳᠣ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃