ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠷᠤᠮᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

1. ᠮᠦᠳᠢ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ᠄ ᠮᠧᠩᠲᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠫᠠᠨᠰᠠ ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

2᠃ ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠸᠢᠨ ᠠᠷᠠ ᠸᠢ  ᠲᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠷᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠂ ᠬᠣᠳᠣᠭᠣᠳᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠯᠳᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠃ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠳᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

3. ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠺ ᠹᠣᠨ ᠷᠦᠮᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 1824 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠫᠢᠰᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠪᠢ ᠠᠨᠺᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ mortaddla ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠤᠩ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠥᠷᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠃

4. ᠪᠧᠰᠺᠦᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠢᠺᠠ Inoococ ᠧᠨᠲ᠋ᠢ  ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠺᠤᠹᠦᠢᠯᠦᠢᠸᠸ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 1929 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ caantuci ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠥᠮᠴᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

5᠃ ᠯᠢᠸᠸᠠ ᠯᠸᠨ ᠷᠠᠨ  ᠫᠷᠠᠳᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠ ᠮᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠺᠠᠯᠦᠢᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠣᠹᠧ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Köstliche Torte so wie es die bei den besten Bäckereien in Rom zu kaufen gibt.