ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠫᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠶ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠤ ? ᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ᠍ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠯᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
Levainn ᠪᠧᠺᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠪᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩ ᠤᠷᠲᠤ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠨᠢ ᠨᠡᠬᠡᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠸᠠᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ Levain Bakerry ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ Levain ᠪᠧᠺᠧᠷ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠮᠰᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠳ᠋ᠦᠮᠢᠨᠢᠺ ᠠᠨᠰᠧᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
ᠳ᠋ᠦᠮᠢᠨᠢᠺ ᠠᠨᠰᠧᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ( Dommioioue Ansl ᠪᠧᠺ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠯ ᠂ イーアウ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠰᠬᠡᠨ ᠦᠰᠬᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳ᠋ᠧᠮᠢᠨᠢᠨᠧᠨ ᠠᠨᠰᠧ Ansrrererrerret ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ DKA ( ᠳ᠋ᠦᠮᠢᠨᠢᠺ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠢᠺᠧ Kouign H ᠮᠢᠨᠧ ) ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰ 〉 more ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠳ᠋ᠧᠮᠢᠨᠢᠨ ᠠᠨᠰᠺᠧ Aosl Baerrp ᠨᠢ SoHoo ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

3. ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠦᠺᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠰᠢᠭ᠍ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠂ ᠯᠢᠨᠺᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠯᠠᠶᠢᠨᠲ᠋ᠧ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Köstliche Körnerbrötchen so wie man die bei den Top Bäckereien in New York kaufen kann.