ᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠪᠢᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠲᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠤᠤ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠ ᠯᠠᠪ ᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

1. ᠱᠧᠹᠧᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
ᠱᠧᠹᠧᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ アクケク ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠱᠧᠹᠧᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠦᠵᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠧᠺᠧᠷ ᠰᠧᠷᠹᠧᠷ ᠪᠢᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠺᠧᠨᠢᠭᠧ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ᠃
ᠺᠠᠹᠢᠺ ᠪᠣᠯ ᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠂ アククᠣ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠺᠣᠹᠧ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠺᠣᠹᠧ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠫᠧᠩᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃

Advertising

3. ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠸᠧᠶ ᠪᠥᠸᠧ᠃
ᠪᠧᠺᠦᠢᠨ ᠪᠧᠺᠧᠷ ᠸᠧᠪᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠸᠧᠪᠧᠷ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠸᠧᠪᠧᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠸᠧᠪᠧᠷ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

Köstliche Gebäcke so wie man die bei den Top Bäckereien in Bielefeld kaufen kann.