Lisi ʻi ʻolunga ʻo e bakeries lelei taha ʻi Niu ʻIoke

Ko Niu ʻIoke ko ha kolo ia ʻoku ʻiloa ʻi hono kehekehe. Mei he pisa ki he bagels ke poipoila, ʻoku ʻi ai ha meʻa maʻa e tokotaha kotoa pe. Kae fēfē ʻ a e fanga kiʻi fakaneifua melie ʻ okú ne ngaohi ke melie ʻ a e ʻ ahó? Ko e fe feituʻu te ke lava ʻo maʻu ai ʻa e bakeries lelei taha ʻi Niu ʻIoke ʻoku ne ʻomi ha ma foʻou, crispy croissants, keke melie, mo ha ngaahi meʻa lahi ange? ʻI he blog ko ʻeni, te tau vahevahe ai ʻetau lisi ki ʻolunga ʻo e bakeries lelei taha ʻi Niu ʻIoke ʻoku totonu ke ke ʻaʻahi moʻoni ki ai.

1. Levain fale ma
Ko Levain fale ma ko ha kautaha ia ʻi Niu ʻIoke ʻoku ʻiloa ʻi hono fuʻu kukisi lahi, molu mo chocolaty. ʻOku faʻa loloa ʻa e queues ʻi muʻa ʻi he falekoloa, ka ʻoku mahuʻinga ia koeʻuhi he ʻoku fakalangi pe ʻa e cookies. Makehe mei he cookies, ʻoku toe ʻomi foki ʻe Levain fale ma ha ngaahi koloa kehe hange ko e maa, muffins, brioches mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Niu ʻIoke, kau ai ʻa e tafaʻaki fakahihifo ʻo ʻolunga, Harlem mo ki Uiliamisipeeki.

2. CSKA Ansel fale ma
ʻOku ʻi ʻapi ʻa e CSKA Ansel fale ma ki he cronut ʻiloa, ko ha kolosi ʻi he vahaʻa ʻo ha croissant mo ha donut naʻa ne fakatupu ha hype moʻoni ʻi he 2013. Ko e cronut ko ha tou Tafi ʻoku fakapaku ʻi he lolo, ʻoku fonu ʻi he kilimi pea ʻufiʻufi ʻaki ha glaze. ʻOku ʻi ai ha ifo foʻou ʻi he mahina kotoa pe ʻoku ʻata pe ki he mahina ko ia. Ka ʻoku ʻi ai ha meʻa lahi ange kia CSKA Ansel fale ma ʻi he Cronut. Te ke toe maʻu foki mo ha ngaahi koloa mohu founga mo ifo kehe hange ko e DKA (Dominique ʻs Kouign Amann), ko e kukisi Shot, ko e momoko Sʻmore, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku tuʻu ʻa e CSKA Ansel fale ma ʻi Sohoi pea ʻoku ʻi ai foki mo ha kolo ʻo e fefine ʻi Midtown.

Advertising

3. Breads fale ma
Ko e fale ma ko ha fale ma ia mo e ngaahi aka ʻo ʻIsileli, ʻa ia ʻoku ʻiloa ʻi hono artisan ma mo e fakaneifua kehekehe. ʻOku fakaʻaongaʻi pe ʻe he fale ma ʻa e ngaahi meʻa lelei mo e ngaahi founga tukufakaholo ke ngaohi ʻaki ʻene koloa. Ko e taha ʻo ʻenau ngaahi koloa manakoa taha ko e babka, ko ha ʻisite fakaʻofoʻofa pastry ʻoku fonu ʻi he sokoleti pe foʻu ʻoku buttery molu mo aromatic. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Niu ʻIoke, kau ai ʻa e ʻIunioni Sikuea, Senita Lingikoni, mo Palaieni Paʻake.

Köstliche Körnerbrötchen so wie man die bei den Top Bäckereien in New York kaufen kann.