Parižiň iň gowy çörek bişirilýän ýerleriniň iň ýokary sanawy

Pariž söýgi, moda we sungat şäheridir. Ýöne çörek, kroýslar we merwler şäheri hem bolupdyr. Bu şäherde her gün täze we tagamly bişirilen harytlary hödürleýän 2000-den gowrak çörekhana bar. Ýöne haýsysy has gowy? Parižde bolanyňyzda haýsy çörekhanalara hökman barmaly? Bu ýerde Parižde şahsy tejribeler, gözden geçirmeler we baýraklar esasynda iň gowy çörek bişirilýän ýerleriniň iň ýokary sanawy bar.

1. Le Grenier à Pain

Bu çörekhanada Parižde birnäçe şahalar bar, emma ony sypdyrmaly däl zat Montmartre şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Bu ýerde halkara derejesinde meşhur çörekçi we hamyrmaýa aşpez Mişel Galloýer Parižiň iň gowy bagetleriniň birini bişirýär. Ol 2010-njy ýylda Grand Prix de la Baguette baýragyna mynasyp boldy. Bu abraýly sylag oňa Eliseý köşgüne çörek bermek hormatyna hem mynasyp boldy. Bagetden başga-da, tartlet, brioches ýa-da kroissants ýaly başga tagamly hamyrmaýalary hem synap görüp bilersiňiz.

Advertising

Adres: 38 rue des Abbesses, 75018 Pariž
Açylýan sagatlar: Çarşenbe -duşenbe günleri, sagat 7:30 – 8

2. À la Flûte Gana

Bu çörekhana 20-nji arrondissementde, Père Lachaise mazarynyň golaýynda ýerleşýär. Ol maşgala işi bolup, ol öz bagetiniň gizlin taýýarlanyş usulyny nesilden-nesle geçirýär. Häzir bu işi öňki baş çörekçi Bernard Ganachaudyň üç gyzy dolandyrýar. Bu ýerde baget aýratyn gyrmyzy we ýakymly yslydyr. Galyberse-de, köp müşderiler tarapyndan öwgä mynasyp badam kroissantyny synap görmeli.

Adres: 226 rue des Pyrénées, 75020 Pariž
Açylýan sagatlar: Sişenbe güni – şenbe güni sagat 7:30 – da sagat 8:00

3. Du Pain et des Idées

Bu bakja diňe 2002-nji ýylda döredildi, emma ol tiz wagtda Parižiň iň gowy çörek bişirilýän ýerleriniň biri hökmünde abraý gazandy. Hojaýyny we çörekçi Kristofer Wasseur däp bolan senetçilige we tebigy maddalara uly ähmiýet berýär. Ol taýýar uny ýa-da hamyrmaýany ulanman, gaýtam, ähli zady özi edýär. Netijede hem klassyky, hem asylly üýtgeşik çörekler we wiennoiseriýalar ýüze çykýär. Meselem, bu ýerde şokoladly pistachio Eskimo ýa-da alma darçyn Eskimo synap görmek bolýar.

Adres: 34 rue Yves Toudiç, 75010 Pariž
Açylýan sagatlar: Duşenbe — Anna güni sagat 6:45 – 18:00

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

Köstliches Baguette so wie es die Topbäckereien in Paris verkaufen.