Rimiň iň gowy çörek bişirilýän ýerleriniň baş sanawy

Eger siz Rimde bolup, täze çörege, tagamly kökelere ýa-da gyrmyzy pizzalara keýpiňiz bar bolsa, onda şäheriň köp çörekhanalarynyň birine hökman barmalysyňyz. Bu ýerde tagam şahalaryňyzy begendirjek adaty italýan sypatlaryny taparsyňyz. Size saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin, biz Rimdäki iň gowy çörekhanalaryň iň ýokary sanawyny düzdük.

1. Mordi Sandwiçhouse. Monti etrabynyň bu kiçijik çörekhanasy täze maddalar we öýde taýýarlanylýan çörek bilen taýýarlanan tagamly sandwiçleri bilen meşhurdyr. Dürli görnüşli çöreklerden, sowuk kesimlerden, peýnirden we soslardan saýlap, öz sandwiçleriňizi döredip bilersiňiz. Bölekler jomart, bahalar adalatlydyr. Tiz we tagamly nahar üçin amatly ýer.

2. Pane pane wino Ar Vino: Trastevere etrapçasyndaky bu ýakymly bistro diňe bir şerap we aperitifleri seljermek bilen çäklenmän, eýsem, täze çörek, fokaccia, kroissantlar we beýleki göwnedegärler bolan ajaýyp çörekhanany hem hödürleýär. Häsiýet örän gowy, atmosfera rahat we dostlukly. Ertirlik ýa-da aperitiwo üçin kämil ýer.

Advertising

3. Antiko Forno Rossioli. Rimiň merkezindäki bu taryhy çörekhana 1824-nji ýyldan bäri hereket edýär we şäheriň iň gowylarynyň biri hasaplanylýar. Bu ýerde däp bolan taýýarlanyş usullaryna görä bişirilen dürli çörekleri, çörekleri, kökeleri we pizzalary taparsyňyz. Esasan hem pizza biankasy meşhur bolup, köplenç mortadella dan dolýar. Bakjahemişe işli bolsa-da, azajyk nobata durmaga deger.

4. Biscottificio Innocenti. Trastevere etrapçasynda ýerleşýär. Bu owadan pasta dükany süýji dişleri bolanlar üçin jennet. 1929-njy ýyldan bäri bu ýerde tagamly naharlar, naharlar, kantuçinler we beýleki süýji-çemenler taýýarlanyldy. Bu owadan görkezme küýzesinde guwanyp bilersiňiz. Saýlaw uly bolup, hil ajaýyp. Siz öz horjunlaryňyzy düzüp ýa-da dostlukly eýelerinden maslahat alyp bilersiňiz.

5. Le Le Lewaýn Roma. Prati etrabynyň bu elegi çörekhanasy fransuz hamyrmaýasy bilen meşgullanýar we kroissantlaryň, bagetleriň, brioches, makaronlaryň we beýleki näzli tagamlaryň seljerişini hödürleýär. Önümler täze, ýokary hilli we ygtybarlydyr. Şeýle hem çörekhanada ýakymly oturgyç meýdançasy bar. Ol ýerde gowy kofe ýa-da çaý bilen hamyrmaýalaryňyzdan lezzet alyp bilersiňiz.

Köstliche Torte so wie es die bei den besten Bäckereien in Rom zu kaufen gibt.