Çörek bişirmegiň taryhy.

Çörek bişirmegiň gadymy siwilizasiýalara degişli uzak we baý taryhy bar. Ilkinji belli peçler gadymy müsürliler tarapyndan b.e.öň 2500-nji ýylda çörek we hamyrmaýa bişirmek üçin ulanylypdyr. Bu irki peçler içinde ot bolan ýönekeý toýun konstruksiýalar bolupdyr. Çörek bişirmek üçin gyzgyn küle goýlupdyr.

Advertising

Nahar bişirmek Rim imperiýasy bilen has-da ýaýbaňlanypdyr. Şonda rimliler öz raýatlaryna çörek bermek üçin uly jemagat çörek bişiripdirler. Bu bakjalarda çöregi agaçdan ýasalan peçlerde bişirip, undan, suwdan, kä süýtden ýa-da ýumurtgadan taýýarlap beripdirler.

Orta asyrlarda monjugatdylarda esasan çörek bişirilipdir, sebäbi çörek öndürmek haýyr işleriniň bir görnüşi hasaplanypdyr. Çörek bişirýänler hem çörek bişirmek üçin has giň däneleri, şol sanda gerdejigi we ýullary ulanmaga başlapdyr.

XIX-XX asyrlarda söwda nyň hamyrmaýa, sowadyjy we mehanizasiýanyň girizilmegi netijesinde çörek bişirmekde düýpli özgerişler bolup geçipdir. Bu öňe gidişlikler çöregiň köpçülikleýin öndürilmegine mümkinçilik berdi hem-de sandwiç çöregi, öňden kesilen çörek ýaly çöregiň täze görnüşlerini hem özleşdirmäge mümkinçilik berdi.

Häzirki wagtda hem dünýäniň köp medeniýetinde çörek esasy orun eýeleýär we ol kiçi ussaçörlik bakjalaryndan başlap, iri söwda operasiýalaryna çenli dürli görnüşlerde öndürilýär.

1-nji asyrda çörek bişirmegiň taryhy.

Çörek bişirmegiň gadymy siwilizasiýalara degişli uzak taryhy bar. 1-nji asyrhem şeýle bolupdyr. B.e.öň 1-nji asyrda nany Rim imperiýasynda esasy iýmit bolup, dürli kärdäki adamlar iýipdirler. Rimliler agaçdan ýasalan peçlerde çörek bişirip, dürli däneleri, şol sanda bugdaýy, arpany, milleti dürli görnüşli çöregi taýýarlapdyrlar.

Adatça, undan, suwdan, käwagt süýtden ýa-da ýumurtgadan çörek taýýarlanylýardy. Hamyr döküp, soňra peçde bişirilen çörege öwürilipdir. Şeýle-de rimliler çöreginiň tagamyny dadyp görmek üçin dürli usullary ulanypdyrlar. Olar hamyra otlary, ýakymly ysly otlary, tohumlary goşupdyrlar.

Çörek diňe bir esasy iýmit bolman, eýsem Rim jemgyýetinde möhüm jemgyýetçilik we medeniýet orny hem bolupdyr. Köplenç çöregi berip, töleg hökmünde hem hyzmat edýärdik. Aslynda, rimsözi "çörek" (panis) diýen manyda hem pul diýmegi aňladýar.

Çörek bişirmek asyrlar boýy özgerdi we özgerdi. Häzirki wagtda ol dünýäniň köp medeniýetinde esasy iýmit dir.

"Köstliches

Hytaýda çörek bişirmegiň taryhy.

Hytaýda çörek bişirmegiň taryhy asyrlar boýy dowam edip gelýär. Hytaýda çörek bişirmegiň taryhy sebitde bugdaý ösdürip ýetişdirmegiň ösmegi bilen berk baglanyşyklydyr. Bugdaý 2000 ýyl mundan ozal Merkezi Aziýadan Hytaýa getirilip, çaltlykbilen çörek we beýleki bişirilen harytlary taýýarlamak üçin giňden ýaýran galla öwrüldi.

Gadymy Hytaýda çörekleri agaçdan ýasalan peçlerde bişirip, adatça bugdaý undan, suwdan, kä süýtden ýa-da ýumurtgadan taýýarlaýarlar. Hamyr döküp, daş-töweregindäki çörekler ýa-da uzyn taýaklar ýaly dürli şekillere şekillendirilip, soňra peçde bişirilipdir.

Wagtyň geçmegi bilen Hytaýda çörek bişirmek kämilleşip, özgerdi. XIX - XX asyrlarda söwda hamyrmaýasynyň we mehanizasiýasynyň girizilmegi Hytaýda çörek taýýarlamakda öwrülişik boldy. Bu bolsa çöregiň köpçülikleýin öndürilmegine, täze sortlaryň özleşdirilmegine mümkinçilik berdi.

Häzirki wagtda Hytaýda çörek önümleri giňden ýaýran bolup, ol dürli görnüşde, çörek, tumar we günbatar görnüşli çöreklerden iýilýär. Hytaý çörek bişirilýän we supermarketlerde dürli çörek önümleri, şol sanda däp bolan we döwrebap çörek önümleri hödürlenýär.

 

Gadymy Müsürde çörek bişirmegiň taryhy.

Gadymy Müsürde çöregiň gadymy taryhy bar we ol müňlerçe ýyllap esasy iýmit bolup durýardy. Ilkinji belli peçler gadymy müsürliler tarapyndan b.e.öň 2500-nji ýylda çörek we hamyrmaýa bişirmek üçin ulanylypdyr. Bu irki peçler içinde ot bolan ýönekeý toýun konstruksiýalar bolupdyr. Çörek bişirmek üçin gyzgyn küle goýlupdyr.

Gadymy müsürliler çörek bişirmek üçin dürli däneleri, şol sanda bugdaýy we arpany ulanypdyrlar. Şeýle-de olar çörege tagam goşmak üçin hamyra bal, sene, üzüm ýaly maddalary goşupdyrlar. Çörek gadymy müsürlileriň iýmiti üçin esasy orun eýeläpdir we dürli kärdäki adamlar iýipdirler.

Çörek diňe bir esasy iýmit bolman, eýsem, dini däpleriň wajyp bölegi dine uýýardy we köplenç taňrylara gurban hökmünde ulanylýardy. Gadymy Müsürde çörek öndürmek abraýly kär hasaplanyp, çörekçiler ýokary jemgyýetçilik statusyna eýe bolupdyrlar.

Çörek bişirmek asyrlar boýy kämilleşip, häzirki wagtda dünýäniň köp medeniýetinde esasy iýmit bolup durýar.

 

Gök önümler bilen çöregi bişirmegiň taryhy.

Gök önümleri niň çörek hamyryna goşulmagy çörek bişirmegiň uzak taryhynda ýaňy-ýakynda bolan ösüşe gabat gelindi. Dürli ekinlerde çörege tagam we ýokumly maddalar goşmak üçin asyrlar boýy gök önümler ulanylsa-da, gök önümleri çöregiň esasy bölegi hökmünde giňden ulanmak XX asyra çenli başlanmady.

Gök-bakja çöreginiň ilkinji nusgalarynyň biri meşhur irland soda çöregi bolup, ol undan, bişirilýän sodadan, duzdan we ýagdan taýýarlanylýar. Ol däp bolan madda bolmasa-da, käte çörege tagam we süýji goşmak üçin gratly haşal otlar ýa-da üzüm goşulýar.

1970-nji ýyllarda gök-önüm çörekleri gitdigiçe meşhurlaşýardy, sebäbi adamlar berhiz tutmaga gök-önümleriň köpüsini goşmak isleýärdiler. Bu ýagdaý awtomatlaşdyrylan çörek, pagta çöreginiň we süýji kartoşka çöreginiň täze görnüşiniň döremegine getirdi.

Şu günler gök önümlerden taýýarlanan çörekler öz berhizlerine has köp ýokumly maddalary goşmak isleýänler üçin giňden ýaýran saýlama bolup durýar. Ol dürli görnüşlerde, şol sanda çörek, tumar, tumar görnüşinde bar. Gök önümler çörek bişirmekde dürli usullarda ulanylýar. Olar dana, püre-pür we hamyra dahylly bolýarlar.