Bielefeldşäherindäki iň gowy çörekhanalaryň iň ýokary sanawy

Bielefeld köp tagamly peýdaly pikirlere eýe bolan şäherdir, ýöne iň meşhur sypaýyçylyklaryň biri täze we tagamly bişirilen harytlardyr. Gyrmyzy roll, şireli däneli çörek ýa-da süýji tort keýpiňde bolsun, Bielefeldde tagamyňa laýyk çöregi tapjakdygyňa kepil geçýär. Bu blog postunda biz hökman barmaly Bielefeld şäherindäki iň gowy çörekhanalaryň iň ýokary sanawymyzy hödürleýäris.

1. Çörekçi Şäfer
Şäfer çörekhanasy 1898-nji ýyldan bäri bar bolan däp bolan maşgala bakjalygydyr. Bu ýerde ähli bişirilen harytlar köne taýýarlanyş usullaryna görä we jikme-jikliklere uly üns bilen ýasalýar. Şäfer çörekhanasy her gün tamdyrdan täze gelýän dürli çörekleri, tumarlary, kökeleri we hamyrmaýalary hödürleýär. Esasan hem spelt rolllary, ýag kroissantlary we saman kökesi maslahat berilýär. Bäckerei Schäfer-iň Bielefeld şäherinde birnäçe şahalary bar. Olaryň websahypasyndan tapyp bilersiňiz.

2. Kafedra Knigge
Café Knigge Bielefeld şäherinde 1880-nji ýyldan bäri bar bolan institutdyr. Kafe Knigge diňe bir tagamly kofe aýratynlygy bilen däl, eýsem her gün täze taýýarlanylan öýde ýasalan turbalary we kökeleri bilen hem tanalýar. Kafe Knigge ýakymly atmosfera we owadan açyk howada bar. Ol ýerde oturyp, dynç alyp, täze hamyrmaýalaryň ysy bilen lezzet alyp bilersiňiz. Meşhur ahlak kremi kökesini, raspberry meringue turbalaryny ýa-da alma ýykylan turbany synap görüň.

Advertising

3. Organiki çörek hanym Weber
Bio-Bäkerei Weber – organiki we durnukly bişirilýän harytlar boýunça hünärmen bolan häzirki zaman çörek bişirilýär. Organiki çörekhana Weber diňe kontrol edilen organiki ösdürip ýetişdirmekden alnan maddalary ulanýar we emeli goşmaça serişdeleri ýa-da goraýjy serişdeleri ulanmaýar. Organiki çörek bişirilýän weber çörekleriň, tumarlaryň, kökeleriň we naharlaryň giň görnüşlerini hödürleýär. Olaryň ählisiniň doly we tebigy tagamy bar. Esasanam, tutuş çörekler, süngerli populy tohum lybaslary, haşal ot we miwe kökeleri giňden ýaýran. Organiki çörekhana Weber köne Bielefeld şäherinde merkezi ýerleşip, ýetmek aňsatdyr.

Köstliche Gebäcke so wie man die bei den Top Bäckereien in Bielefeld kaufen kann.