ટોક્યો, જાપાનની શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

જાપાનના ટોક્યોમાં ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓ છે જે વિવિધ પ્રકારની સ્વાદિષ્ટ બેકડ વસ્તુઓ પ્રદાન કરે છે. અહીં ટોક્યોમાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો છે જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું ઊંચું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

Advertising
 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને પસંદ કરવા માટે વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમની પાસે ઘણા સ્થળો છે.

 4. હેન્રી ચારપેન્ટિયરઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત રાસબેરી અને ક્રીમ ટાર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

 5. બિલાડીનું બચ્ચું લાઉન્જઃ આ બેકરી તેની સ્વીટ અને ક્રિએટિવ પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં કેટ બ્રેડ અને ડેઝર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

 6. આસનોયા: આ બેકરી તેની પરંપરાગત જાપાનીઝ બ્રેડ અને કુદરતી ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે.

આ ટોક્યોની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી થોડી જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

 

શિબુયામાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

શિબુયા ટોક્યોમાં એક જીવંત પડોશી વિસ્તાર છે, જે તેની ખરીદી, જમવા અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. શિબુયામાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો અહીં આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

 1. કેસાકુ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે. તમારી પાસે વિવિધ પ્રકારના વિકલ્પો છે, જેમાં મધુર અને સ્વાદિષ્ટ આહારનો સમાવેશ થાય છે.

 2. લા બોહેમ: આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત ચોકલેટ ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 3. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 5. બિલાડીનું બચ્ચું લાઉન્જઃ આ બેકરી તેની સ્વીટ અને ક્રિએટિવ પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં કેટ બ્રેડ અને ડેઝર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

આ શિબુયાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી કેટલીક છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

મિનાટોમાં શ્રેષ્ઠ બેકરી.

મિનાટો ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે જે તેની અપસ્કેલ શોપિંગ અને ડાઇનિંગ માટે જાણીતો છે. અહીં મિનાટોમાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો છે જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એક મિનાટોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. તમારું મિનાટોમાં સ્થાન છે.

 3. હેન્રી ચારપેન્ટિયરઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત રાસબેરી અને ક્રીમ ટાર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તમારું મિનાટોમાં સ્થાન છે.

 4. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારું મિનાટોમાં સ્થાન છે.

 5. બિલાડીનું બચ્ચું લાઉન્જઃ આ બેકરી તેની સ્વીટ અને ક્રિએટિવ પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં કેટ બ્રેડ અને ડેઝર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તમારું મિનાટોમાં સ્થાન છે.

આ મિનાટોની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી કેટલીક છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

શિંજુકુમાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

શિંજુકુ ટોક્યોનો એક જીવંત પડોશી વિસ્તાર છે, જે તેની ખરીદી, જમવા અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. શિંજુકુમાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો અહીં આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે:

 1. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં શિંજુકુમાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. શિંજુકુમાં તમારું લોકેશન છે.

 3. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. શિંજુકુમાં તમારું લોકેશન છે.

 4. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. શિંજુકુમાં તમારું લોકેશન છે.

 5. બિલાડીનું બચ્ચું લાઉન્જઃ આ બેકરી તેની સ્વીટ અને ક્રિએટિવ પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં કેટ બ્રેડ અને ડેઝર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. શિંજુકુમાં તમારું લોકેશન છે.

શિંજુકુની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંની આ થોડીક જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

તોશીમામાં શ્રેષ્ઠ બેકરી.

તોશીમા ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. અહીં તોશીમામાં બેકરીઓ માટે કેટલીક ભલામણો આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં એક તોશીમામાં છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. તમારું તોશીમામાં સ્થાન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં એક તોશીમામાં છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારું તોશીમામાં સ્થાન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારું તોશીમામાં સ્થાન છે.

આ તોશીમાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી થોડીક જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

કીતામાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

કિતા ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. અહીં કિતામાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો છે જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખી રીતે ઉચ્ચ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં કિતામાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. કીતામાં તમારું લોકેશન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં કિતામાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. કીતામાં તમારું લોકેશન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કીતામાં તમારું લોકેશન છે.

આ કિતાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી થોડીક જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

અડાચીમાં બેસ્ટ બેકરી.

અડાચી ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. અડાચીમાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો અહીં આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એક અડાચીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ત્રિરંગો: આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. તમારી પાસે અડાચીમાં સ્થાન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એક અડાચીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારી પાસે અડાચીમાં સ્થાન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારી પાસે અડાચીમાં સ્થાન છે.

આ અડાચીની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંની કેટલીક છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

કટુષિકાની શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

કટુશિકા ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. અહીં કટુષિકામાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો છે જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં એક કતુશિકાનું પણ છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. કટુષિકામાં તેમનું લોકેશન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં એક કતુશિકાનું પણ છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. કટુષિકામાં તેમનું લોકેશન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કટુષિકામાં તેમનું લોકેશન છે.

આ કટુષિકાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી થોડીક જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

એડોગાવામાં શ્રેષ્ઠ બેકરી.

એડોગાવા ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની ખરીદી, જમવા અને મનોરંજનના સ્થળો માટે જાણીતો છે. અહીં એડોગાવામાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એડોગાવાના એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. તમારી પાસે એડોગાવામાં સ્થાન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એડોગાવાના એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારી પાસે એડોગાવામાં સ્થાન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારી પાસે એડોગાવામાં સ્થાન છે.

આ એડોગાવાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંની કેટલીક છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

કોટોમાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

કોટો ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. અહીં કોટોમાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો છે જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં કોટોના ઔફેનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. કોટોમાં તમારું સ્થાન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એક કોટોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોટોમાં તમારું સ્થાન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોટોમાં તમારું સ્થાન છે.

આ કોટોની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી થોડીક જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

સેતાગયામાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

સેતાગયા ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. સેતાગયામાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો અહીં આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું ઊંચું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં સેતાગયામાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. સેતાગયામાં તમારું સ્થાન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં સેતાગયામાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. સેતાગયામાં તમારું સ્થાન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. સેતાગયામાં તમારું સ્થાન છે.

આ સેતાગયાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંથી કેટલીક છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

નેરીમામાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

નેરિમા ટોક્યોનો એક પડોશી વિસ્તાર છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. નેરીમામાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો અહીં આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં નેરિમામાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. તમારી પાસે નેરિમામાં સ્થાન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. સમગ્ર ટોક્યોમાં તેમના ઘણા સ્થળો છે, જેમાં નેરિમામાં એક સ્થળનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારી પાસે નેરિમામાં સ્થાન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમારી પાસે નેરિમામાં સ્થાન છે.

આ નેરીમાની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંની કેટલીક છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches

ઇટાબાશીમાં શ્રેષ્ઠ બેકરીઓ.

ઇટાબાશી ટોક્યોનો એક જિલ્લો છે, જે તેની શોપિંગ, ડાઇનિંગ અને મનોરંજન માટે જાણીતો છે. ઇટાબાશીમાં બેકરીઓ માટેની કેટલીક ભલામણો અહીં આપવામાં આવી છે, જેને સ્થાનિક લોકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા એકસરખી રીતે ઊંચું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે:

 1. મારુઇચી: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ અને પેસ્ટ્રી માટે જાણીતી છે, જેમાં તેમના પ્રખ્યાત માચા ક્રોઇસન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. દરેક જગ્યાએ ટોકિયોમાં તેમના ઘણા લોકેશન છે, જેમાં ઇટાબાશીમાં એક લોકેશન પણ સામેલ છે.

 2. ટ્રાઇકલરઃ આ બેકરી પોતાની સુંદર અને ટેસ્ટી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી અને કેક માટે જાણીતી છે. તેઓ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે. ઇટાબાશીમાં તમારું લોકેશન છે.

 3. બેકર્સ મેઇસનઃ આ બેકરી ચેઇન તાજી બેકડ બ્રેડ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘટકોમાંથી બનેલી પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે. તેઓ સમગ્ર ટોક્યોમાં ઘણા સ્થળો ધરાવે છે, જેમાં એક ઇટાબાશીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 4. ડ્યુક્સ એમિસ: આ બેકરી તેની સ્વાદિષ્ટ અને સર્જનાત્મક બ્રેડ્સ અને પેસ્ટ્રીઝ માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની લોકપ્રિય બેગુએટ સેન્ડવિચનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઇટાબાશીમાં તમારું લોકેશન છે.

 5. પતિસિરી સદાહારુ આઓકીઃ આ બેકરી તેની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ પેસ્ટ્રીઝ અને કેક માટે જાણીતી છે, જેમાં તેની પ્રખ્યાત મેચા-ફ્લેવર્ડ મિજબાનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઇટાબાશીમાં તમારું લોકેશન છે.

ઇટાબાશીની ઘણી ઉત્તમ બેકરીઓમાંની આ થોડીક જ છે. જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બેકડ માલ શોધી રહ્યા હોવ, તો સ્થાનિક લોકોને પૂછવું અથવા તમે જે શોધી રહ્યા છો તેમાં નિષ્ણાત હોય તેવી બેકરી શોધવા માટે કોઈ સંશોધન કરવું યોગ્ય છે.

"Köstliches